Пропусни

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.mvhairshopy.com

 

  1. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Настоящият документ урежда отношенията между „МИЛЕН‘С“ ЕООД, ЕИК 131192973 и потребителите  на уебсайта www.mvhairshopy.com.

(2) Настоящият документ съдържа условията за използване на уебсайта и отношенията във връзка със сключване на договори за покупко-продажба от разстояние на стоки и услуги с Клиенти/Потребители на електронния магазин.

Договор от разстояние е всеки договор, сключен между търговец и потребител като част от организирана система за продажби от разстояние или предоставяне на услуги от разстояние без едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя, чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА 

Чл.2.(1) „МИЛЕН‘С“ ЕООД, ЕИК 131192973 е собственик на електронния магазин www.mvhairshopy.com. „МИЛЕН‘С“ ЕООД  е дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговски регистър към Агенция по вписвания с ЕИК 131192973, със седалище и адрес на управление в Република България, град София 1407, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер“ № 95-97 („МИЛЕН‘С“ ЕООД наричан по-долу за краткост „Доставчикът“), представлявано от Управителя Милен Георгиев Василев.

(2) Данни за контакт с „МИЛЕН‘С“  ЕООД:

- адрес на упражняване на стопанска дейност: град София, пощенски код 1407, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер“ № 95-97
- адрес на електронна поща /email/:info@mvsalon.bg, 

- телефон за връзка: 0893 610 678


 

(3) Доставчикът „МИЛЕН‘С“ ЕООД е регистриран по Закона за данък върху добавената стойност, с ДДС номер BG131192973. 

III. ДЕФИНИЦИИ

Чл.3. Дефиниции, използвани в настоящите общи условия, ще имат следното значение, посочено по-долу, освен ако с изричен текст не им е придадено друго значение:

„Електронен магазин” – настоящият уебсайт www.mvhairshopy.com, който предлага на своите потребители/клиенти чрез електронна търговия стоки и услуги.

"Потребител" е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, както и всяко физическо лице, което като страна по договор действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

„Клиент“ е всяко физическо лице или юридическо лице, или друго правно образувание, което получава достъп до съдържанието на електронния магазин www.mvhairshopy.com, включително което закупува стоки или услуги от електронния магазин.

"Търговец" е всяко физическо или юридическо лице, което продава или предлага за продажба стоки, предоставя услуги или сключва договор с потребител като част от своята търговска или професионална дейност в публичния или в частния сектор, както и всяко лице, което действа от негово име и за негова сметка.

"Стока" е движима материална вещ, предлагана от Доставчика „Милен‘С“ ЕООД в електронния магазин, опериращ на уебсайта www.mvhairshopy.com. 

"Услуга" е предлагана от Доставчика „Милен‘С“ ЕООД услуга – различни видове козметични и фризьорски услуги и процедури, които са допълнително описани в сайта на Доставчика или на сайта www.mvsalon.bg.

"Поръчка" е индивидуалната заявка от съответния клиент/потребител, направена през уеб сайта www.mvhairshopy.com за закупуване на стоки от асортимента на Доставчика „МИЛЕН‘С“ ЕООД; индивидуална заявка за покупка на стоки, направена по посочения от Доставчика „МИЛЕН‘С“ ЕООД телефон.

  1. ОБВЪРЗВАЩА СИЛА НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл.4. (1) Общите условия на електронния магазин www.mvhairshopy.com обвързват всички Клиенти и Потребители на магазина.

(2) Всяко използване на електронния магазин www.mvhairshopy.com означава, че Клиентът/Потребителят се е  запознал внимателно и подробно с общите условия за ползването му и е съгласен да спазва същите безусловно. 

(3) Доставчикът си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия на електронния магазин www.mvhairshopy.com, за да отразява всякакви промени на начина, по който уебсайтът функционира и условията за ползването му, както и при всякакви промени на законовите изисквания. 

(4) Настоящите Общи условия за ползване на електронния магазин може да се противопоставят на Клиентите/Потребителите от момента, в който са публикувани на уебсайта на електронния магазин – www.mvhairshopy.com. В случай на промяна, Доставчикът „МИЛЕН‘С“ ЕООД ще публикува на уебсайта на електронния магазин променената версия на Общите условия за ползване. Клиентите и Потребителите следва периодично да проверяват съдържанието на Общите условия за изменения/допълнения и всякакви други промени. 

(5) Към всяка продажба на стоки, направена през електронния магазин, опериращ чрез уебсайта www.mvhairshopy.com се  прилагат Общите условия за ползване, които са били в сила към момента на сключването на договора от разстояние между Купувача и Продавача.

(6) Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия за ползване на електронния магазин се окаже недействителна или неприложима, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби на общите условия.

(7) Уебсайтът, чрез който оперира електронния магазин – www.mvhairshopy.com, съдържа линкове към други сайтове – на партньори на Доставчика „МИЛЕН‘С“ ЕООД. „МИЛЕН‘С ЕООД не администрира тези уебсайтове и не носи отговорност за техните общи условия, политики за бисквитки и политика за защита на личните данни, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

  1. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН 

Чл.5. (1) Уебсайтът www.mvhairshopy.com представлява електронен магазин, чрез който Потребителите/Клиентите на сайта имат възможност да:

- се запознаят със стоките и услугите, предлагани на същия;

- да се запознаят с техните характеристики и описание;

- да се информират за цените на стоките и услугите, условията за покупка, връщане на стоки и отказ от договора;

- да сключат договор за покупко-продажба от разстояние на предлаганите в електронния магазин стоки и услуги.

- да се информират за начините, условията и цените за доставка на закупените от електронния магазин стоки.

(2) Чрез функционалностите на уебсайта www.mvhairshopy.com Потребителите/Клиентите могат да извършват електронни изявления във връзка със сключването, изпълнението, изменението или прекратяването на договори за покупко-продажба на стоки, предлагани на електронния магазин чрез уебсайта, както и във връзка с доставката на закупените от електронния магазин стоки. 

Чл.6. (1) Потребителите/Клиентите могат да се регистрират на уебсайта www.mvhairshopy.com и по този начин да създадат свой личен профил в електронния магазин. Създавайки личен профил Потребителите имат възможност да използват допълнителни функционалности за предоставяне и съхранение на информация във връзка с направените от тях поръчки и минали покупки.

(2) Потребителите могат да сключват договори за покупко-продажба на стоки от разстояние и за доставка на закупените стоки и без да се регистрират в уебсайта www.mvhairshopy.com., без да създават свой личен профил. В такъв случай Потребителите/Клиентите ще използват функционалностите на уебсайта като гост и няма да имат достъп до допълнителните функционалности на личния профил на регистриран Потребител/Клиент, посочени по-горе в чл. 6, ал. 1.

(3) Потребителите/Клиентите могат да извършват плащания на стоките, закупени от електронния магазин, използвайки някой от поддържаните от електронния магазин начини за разплащане.

(4) Потребители/Клиенти могат да получават информация за промоции, новини и нови продукти и услуги, предлагани от електронния магазин, като се абонират за електронен бюлетин, предоставяйки данни за електронна поща, на който електронният бюлетин да бъде изпращан.

(5) В уебсайта на електронния магазин – www.mvhairshopy.com, Потребителите могат да намерят информация за правата си, в качеството им на Потребители, както и информация във връзка с обработването на личните им данни.  

  1. НАЧИНИ ЗА ПАЗАРУВАНЕ ОТ ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

Чл.7.  (1) В случай че желаят да закупят стока или услуга, предлагана на уебсайта www.mvhairshopy.com, Потребителите/Клиентите могат да сторят това по следните начини:

- чрез уебсайта www.mvhairshopy.com, със или без създаване на личен профил;

-  чрез поръчка на предоставения телефонен номер;

Независимо от избрания метод на пазаруване Потребителят/Клиентът се задължава да предостави верни, точни и актуални данни. 


(2) Пазаруване през уебсайта чрез регистрация и създаване на личен профил

т.7.2.1. Потребителят/Клиентът може да пазарува в електронния магазин, като създаде свой личен профил в уебсайта www.mvhairshopy.com.  

т.7.2.2. Създавайки свой профил, Потребителят/Клиентът декларира, че е запознат с настоящите общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава да ги спазва. 

т.7.2.3. При регистрацията Потребителят трябва да попълни минимално необходими лични данни, които се събират от „МИЛЕН‘С“ ЕООД за целите на предоставяне на услугите по договора с Потребителя. Данните, които Потребителят трябва да предостави при създаването на свой личен профил са:

- адрес на електронна поща (имейл);

- телефон за връзка;

- две имена;

- адрес за доставка.


т.7.2.4. В случай на промяна на предоставените данни, Потребителят/Клиентът се задължава своевременно да актуализира предоставените в личния профил данни. Когато направи свой личен профил на уебсайта, Потребителят няма нужда да въвежда отново своите данни при всяка нова поръчка, а единствено в случай на промяна на посочените данни.

т.7.2.5. „МИЛЕН‘С“ ЕООД не отговаря, в случай че Потребителят не е въвел вярно и точно своите данни, както и в случай че същите не са актуални и поради тази причина изпълнението на договора за покупко-продажба на стоки и услуги от електронния магазин се забави и/или не може да се изпълни.

т.7.2.6. Доставчикът потвърждава извършената регистрация, като изпраща електронно писмо на посочен от Потребителя електронен адрес /имейл/. Потребителят/Клиентът трябва да потвърди извършената регистрация като  отвори изпратеното от Доставчика електронно писмо и натисне бутона за потвърждаване на регистрацията. След натискането на този бутон, регистрацията ще бъде завършена. 

След потвърждаването от страна на Потребителя се създава личен профил на същия.

т.7.2.7. При създаване на личен профил в електронния магазин, Потребителят/Клиентът ще може да вижда информация за поръчката  в своя профил - описание на поръчаните продукти, брой поръчани продукти; имена на клиента, телефон за връзка; адрес за доставка и избран метод на доставка.

(3) Пазаруване през уебсайта без регистрация и без създаване на личен профил (като гост)

т.7.3.1. Потребителят може да пазарува в електронния магазин www.mvhairshopy.com и без регистрация в уебсайта, тоест без да създаде личен профил. В този случай, Потребителят/Клиентът пазарува  като гост. При всяка поръчка, която Потребителят прави като гост, той следва да попълни данните си и да завърши поръчката чрез натискане на бутона за поръчка – „ЗАВЪРШВАНЕ НА ПОРЪЧКАТА“. 

т.7.3.2. При попълване на данните си и натискане на бутона за поръчка, Потребителят/Клиентът  декларира, че е запознат с настоящите общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава да ги спазва. 

т.7.3.3. При пазаруване като гост, Потребителят/Клиентът, трябва да предостави следните данни:

- адрес на електронна поща (имейл);

- телефон за връзка;

- две имена;

- адрес за доставка.


(4) Пазаруване от електронния магазин чрез поръчка по телефона

т.7.4.1. Потребителят/Клиентът може да закупи стоки и услуги от електронния магазин и чрез обаждане до предоставения на уебсайта телефонен номер. В този случай Потребителят/Клиентът трябва да предостави информация по телефона за конкретният продукт или услуга, която желае да закупи, както и следните данни:

- адрес на електронна поща (имейл);

- телефон за връзка;

- две имена;

- адрес за доставка.


т.7.4.2. При направена поръчка по телефона Потребителят/Клиентът няма възможност да използва други платежни методи, освен наложен платеж – при доставка или при получаване от магазина (в зависимост от избрания метод за получаване на стоката).

т.7.4.3. При предоставяне на данните си и потвърждаване на направената поръчка, Потребителят/Клиентът декларира, че е запознат с настоящите общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава да ги спазва. 

VII. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ДОСТАВЧИК И ПОТРЕБИТЕЛ/КЛИЕНТ

Чл.8. (1) При сключване на договор за покупко-продажба чрез електронния магазин, собственост на „МИЛЕН‘С“ ЕООД, Потребителите/Клиентите използват уебсайта www.mvhairshopy.com на Доставчика. При пазаруването чрез електронния магазин Потребителите се задължават да спазват условията за работа със сайта, описани по-долу.

(2) Договорът между Потребителят и Доставчикът „МИЛЕН‘С ЕООД се сключва на български език, като настоящите Общи условия за ползване са неразделна част от Договора. Общите условия за ползване са достъпни за Потребителите на уебсайта на електронния магазин, на следния електронен адрес:

 https://mvhairshopy.com/pages/%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5.

(3) Страни по договора са Доставчикът – „МИЛЕН‘С“ ЕООД, ЕИК 131192973, действащо чрез управителя си Милен Василев и Потребителят/Клиентът.

(4) Договорът за покупко-продажба на стоки/услуги от разстояние се счита за сключен от момента на извършването на заявка, направено чрез уебсайта на Доставчика или чрез посочения телефонен номер за връзка с Доставчика.

(5) Доставчикът изрично и своевременно уведомява Потребителя/ Клиента за сключването на договора за покупко-продажба на стоки или услуги от разстояние по подходящ начин чрез електронни средства – чрез изпращане на потвърдителен имейл за направена поръчка или по телефона, в случай на поръчка, направена по телефона.

Чл. 9. Потребителят/ Клиентът трябва да посочи начин на плащане, метод и адрес на доставка на стоките, като Доставчикът не носи отговорност в случай, че посоченият адрес за доставка е неточен или неверен.

Чл.10. (1) Потребителите/Клиентите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следния начин: 

т.10.1.1 Потребителят/Клиентът се регистрира в уебсайта на Доставчика, като създава свой личен профил. (опционално)

т.10.1.2. Потребителят/Клиентът избира един или повече продукти и/или ваучери за услуги от електронния магазин на Доставчика и добавя същия в кошницата. 

т.10.1.3. След като е приключил с пазаруването и ако Потребителят/Клиентът няма свой личен профил или прави поръчката по телефон, то същият продължава процедурата по поръчката, като предостави данни си – посочените по-горе данни за контакт и за доставка;

т.10.1.4. Потребителят/Клиентът избира метод на плащане и метод на доставка/получаване на стоката/услугата;

т.10.1.5. Потребителят/Клиентът завършва поръчката, като проверява още веднъж избраните продукти и/или услуги, техния брой, своите данни и избраните методи на плащане и доставка и натиска бутона „завършване на поръчката;

(2) След като поръчката е изпратена, същата се обработва от Доставчика, който потвърждава в рамките на 24 часа получаването на поръчката.

Чл. 11. (1) Доставчикът изпълнява своите задължения с грижата на добрия търговец, като спазва всички права и задължения по настоящите общи условия и българското законодателство в сферата на защитата на потребителя.

(2) Доставчикът „МИЛЕН‘С ЕООД се задължава да прехвърли собствеността върху избраните от Потребителя/Клиента стоки или услуги на Потребителя/Клиента, в случай че последният е изпълнил своите задължения по договора, включително като е предоставил точни, ясни и верни данни.

(3) Потребителите/ Клиентите заплащат на Доставчика продажната цена на съответната стока или услуга, посочена в уебсайта на електронния магазин. 

Чл. 12. Доставчикът изпраща поръчаните стоки или услуги в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.


Чл.13.(1) Страните – Потребителят/Клиентът и Доставчикът „МИЛЕН‘С ЕООД се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис на предоставените от тях електронни адреси. Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях (съгласно чл. 11 от Закона за електронната търговия).

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителите/Клиентите, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от съответния Потребител/Клиент.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ

Чл. 14. (1) Потребителят има право да получава информация във връзка със стоките и услугите, предлагани в електронния магазин от Доставчика; допълнителна информация във връзка с конкретна стока или услуга; статуса на своята поръчка; общите условия за пазаруване в електронния магазин; информация за връзка с Доставчика – „МИЛЕН‘С“ ЕООД.

 (2) Потребителят има право да знае каква е крайната продажната цена на съответната стока или услуга, предлагана в електронния магазин, с включен ДДС, както и как е формирана тя – в случай на намаления, отстъпки и др., същите ще бъдат посочени във формирането на цената.

(3) Спрямо избрания метод на доставка, Потребителят има право да знае какъв ще бъде размерът на таксата за доставка, като Доставчикът не отговаря, в случай че Потребителят направи допълнителни разпореждания с пратката, след като Доставчикът я е предал на куриерската фирма и това доведе до допълнителни такси за доставка за Потребителя.

Чл.15. Потребителят има право да поръчва една или повече стоки и услуги от електронния магазин, като в тази връзка има право да избере начина, по който ще заплати продажната цена на стоките/услугите към Доставчика, както и има право да избере начина на доставка на стоките/услугите. 

Чл. 16. (1) Потребителят има право да се регистрира на уебсайта www.mvhairshopy.com, като създаде свой личен профил, както и да изтрие своя личен профил и/или да нанася корекции в данните в личния си профил, когато това е необходимо.

(2) Потребителят има право да пазарува в електронния магазин като гост - без да се регистрира в уебсайта, като в този случай същият трябва да предоставя необходимите данни при всяка направена поръчка.

(3) Потребителят има право да пазарува стоки и услуги, изложени в електронния магазин и при условията, посочени в електронния магазин и по телефона за поръчки, предоставен в уебсайта www.mvhairshopy.com.

Чл. 17. Потребителят/Клиентът има право да получи закупеният продукт, в случай че е посочил данните си за доставка вярно и точно и след като е заплатил продажната цена за съответния продукт и свързаните с доставката такси, в случай че такива се дължат.

Чл. 18. (1) Потребителят е длъжен да даде верни, точни и ясни данни, необходими за осъществяване на поръчката на стоки и услуги от уебсайта. 

(2) Потребителят е длъжен да заплати продажната цена за стоката или услугата, която е била актуална за съответната стока или услуга към момента на подаването на поръчката.

(3) Потребителят е длъжен да заплати цената за доставката на конкретната стока, в случай че е избрал метод за доставка с куриерска фирма.

Чл. 19. Потребителят е длъжен да спазва етичните и морални правила и норми за общуване в интернет пространството, като не нарушава правата и свободите на другите Потребители и Клиенти на уебсайта, както и правата и свободите на Доставчика и неговите служители. Потребителят се задължава да не извършва злоумишлени действия, да не използва обидни думи и/или език на омразата спрямо Потребители и Клиенти на уебсайта, както и  служители на Доставчика и да не заплашва същите.

  1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА 

Чл. 20. (1) Доставчикът „МИЛЕН‘С“ ЕООД има право да продава на Потребители и Клиенти стоки и ваучери за различни козметични и фризьорски услуги  които са изложени в електронния магазин  - www.mvhairshopy.com, както и в сайта на салон Милен Василев - www.mvsalon.bg.

(2) Доставчикът има право да получи от Потребителя/ Клиента продажната цена за съответната стока или услуга. 

(3) Доставчикът има право да не изпрати стоката или услугата на Потребителя, в случай че същият не е заплатил цената на съответната стока или услуга спрямо избрания от Потребител метод за плащане (с изкл. на наложен платеж) или да получи обратно стоката от куриерската фирма, в случай че Потребителят откаже да заплати продажната цена с наложен платеж.

(4) Доставчикът има право да не изпрати стоката или услугата, в случай че има основателни съмнения относно посочените от Потребителя данни, като в този случай Доставчикът има право да получи допълнителна информация от Потребителя във връзка с данните, които счита за неточни/неясни.

(5) Доставчикът има право отказва поръчки, без да се начисляват разходи за Потребителя, като в този случай Доставчикът дължи връщане на продажната цена на стоката/услугата, в случай че същата вече е заплатена от Потребителя. В този случай Доставчикът не дължи никакво обезщетение на Потребителя.

(6) В случай че поръчана стока или услуга междувременно (след направената поръчка, но преди изпращането на стоката или услугата) е изчерпана и вече не е налична, Доставчикът има право да предложи на Потребителя други стоки или услуги, които имат същите или подобни характеристики на изчерпаната стока/услуга. В  случай че Потребителят не желае да замени стоката или услугата с друга, то Доставчикът дължи връщане на заплатената стока или услуга, ако Потребителят вече е заплатил продажната й цена. Доставчикът не дължи обезщетение на Потребителя в случай на изчерпване наличността на стока или продукт.

Чл. 21. (1) Доставчикът има право да блокира достъпа на Потребители до техните лични профили, без тяхното съгласие и без предварително предупреждение, в случай че установи нарушения на настоящите Общи условия, както и в случай че Потребителят извършва престъпление и/или друго административно нарушение чрез личния си профил или в случай че нарушава чл. 19 от настоящите общи условия.

(2) При системни нарушения Доставчикът има право да изтрие личен профил на Потребител без неговото съгласие и без предупреждение. 

Чл. 22. (1) Доставчикът има право да събира и обработва данните, предоставени му от Потребителите/Клиентите на уебсайта, включително лични данни по смисъла на ОРЗД, за целите на изпълнението на договорните си задължения във връзка с продажбата и доставката на съответните стоки и изпълнението на съответните услуги.

(2) За посочените в ал. 1 цели Доставчикът има право да предоставя на своите служители достъп до предоставените от Потребителите данни, включително лични данни по смисъла на ОРЗД.

Чл. 23. (1) Доставчикът има право да променя съдържанието на уебсайта, включително, но не само да променя описанието на предлаганите стоки или услуги, предлагания асортимент, цените на стоките и услугите, местоположението на извършване на козметичните услуги, без да уведомява предварително за това Потребителите/Клиентите на уебсайта.

(2) Доставчикът не носи отговорност за възможни разлики/разминавания в описанието на стоките и услугите, както и цветовете на закупените продукти, дължащи се на специфики в екраните на устройствата, от които се ползва електронния магазин (компютри, мобилни телефони, таблети и други). Заявяването за закупуване на конкретни продукти се приема за изразено съгласие от страна на Потребителя относно вида, същността и качеството им.

(3) Във връзка с горното, актуални са цените на дадена стока или услуга към момента на завършване поръчката. При връщане на стоки (включително ваучери за услуги), закупени на промоционална цена, Доставчикът възстановява на Потребителя/Клиента заплатената от последния промоционална продажна цена за продукта, обект на връщане.

(4) Доставчикът има право да променя и актуализира настоящите Общи условия за ползване на електронния магазин, както и Политиката за защита на личните данни, като актуализираните документи ще бъдат публикувани на уебсайта www.mvhairshopy.com в съответната секция.

Чл. 24. В случай че Доставчикът е длъжен да съдейства на държавните и правораздавателните органи, съгласно действащото българско или европейско законодателство, Доставчикът ще предаде на съответните държавни и правораздавателни органи надлежно поисканата от тях информация във връзка с работата на електронния магазин и конкретни Потребители/Клиенти, за които това е поискано. 

Чл. 25. (1) Доставчикът не носи отговорност за начина, по който Потребителите/ Клиентите на електронния магазин използват функционалностите на същия, нито закупените от него стоки и услуги.

Чл. 26. (1) Доставчикът не е производител на стоките – козметични и други, предлагани в електронния магазин и не носи отговорност за верността на тяхното описание и тяхното качество. Потребителите/Клиентите не могат да имат претенции към Доставчика във връзка с качеството на получената стока, както и в случай че при използване на съответния козметичен или друг продукт, са възникнали вреди и/или щети за Клиента/Потребителя (например, но не само, алергични реакции, възпаления, кожни и други раздразнения).

(2) Доставчикът „МИЛЕН‘С“ ЕООД предоставя чрез уебсайта www.mvhairshopy.com ваучери за стоки от електронния магазин, както и за козметични услуги, които могат да бъдат различен вид и на различна стойност, които се избират от Клиента/Потребителя. 

(3) Доставчикът не носи отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е претърпени вреди и пропуснати ползи от Клиентите и Потребителите, произтичащи от загуба на информация или други, произтекли от употребата, невъзможността за употреба на електронния магазин или на закупени от електронния магазин стоки. Доставчикът не носи отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е претърпени вреди и пропуснати ползи от Клиентите и Потребителите, произтичащи пряко или косвено от промени в предлаганите стоки и услуги на електронния магазин, спирането на електронния магазин или прекратяване предлагането на определена стока или услуга. 

(4) Доставчикът не носи отговорност за причинени вреди или пропуснати ползи вследствие на нанесени вреди върху софтуера или хардуера на ползвани от Потребителите/Клиентите или трети лица устройства, както и за загуба на данни, произтекли от употребата на електронния магазин. 

  1. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 27. (1) Спрямо Потребителите на уебсайта, за които според данните, посочени от тях за сключване на договора за продажба на стоки може да се направи извод, че са „ПОТРЕБИТЕЛИ“ по смисъла на Закона за защита на потребителите, се прилагат и долупосочените разпоредби, свързани с правата на ПОТРЕБИТЕЛЯ съгласно българското и европейското законодателство.

 (2) С настоящите Общи условия за ползване са определени начина на плащане на стоките и услугите, изпълнението на задълженията на страните договора, доставката на закупените стоки и услуги. В случай че Потребителят има нужда от информация, която не може да  намери в настоящите Общи условия, то той може да се свърже с Доставчика по някой от посочените начини за връзка на уебсайта или по-горе в настоящите общи условия.

(3) Доставчикът „МИЛЕН‘С“ ЕООД не е производител на стоките – козметични и други продукти. Доставчикът е техен собственик. 

(4) Доставчикът „МИЛЕН‘С“ ЕООД предоставя козметичните услуги, за които Потребителите/Клиентите могат да закупят ваучер от електронния магазин. Доставчикът ги предоставя в посоченото място, посредством своите служители.

Чл. 28. (1) Описанията на стоките и услугите, предлагани от Доставчика „МИЛЕН‘С“ ЕООД са посочени в електронния магазин. Доставчикът не е производител на стоките – козметични и други продукти, и не отговаря за верността и пълнотата на описанието на тези стоки. 

(2) Продажната цена на стоките и услугите са в български лева и с включени всички данъци, включително данък добавена стойност. Доставчикът посочва продажната цена на всяка отделна стока или услуга в електронния магазин. В продажната цена не са включени куриерските услуги за доставка на въпросните стоки или услуги. 

 (3) Доставчикът не таксува допълнително Потребителя за комуникация с екипа си чрез предоставените средства за връзка – телефонен номер, имейл адрес, физически адрес за кореспонденция. 

Чл. 29. (1) Потребителят избира самостоятелно начина на получаване на стоките и услугите – чрез доставка с куриерска фирма или чрез самостоятелно получаване на стоката или услугата от адреса на Доставчика – гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ № 95-97.

(2) Доставчикът използва куриерските услуги на куриерска фирма Спиди АД, като цените за доставка на стоките и услугите се определя от тарифата на Спиди АД. Доставчикът не определя цените за доставка на стоките и услугите и не носи отговорност за промени в цените на куриерските услуги и/или за начисляване на допълнителни такси от куриерската фирма.

(3) Доставчикът посочва условията за доставка на отделните стоки в уебсайта www.mvhairshopy.com. Преди финализиране на поръчката и сключване на договора, Доставчикът посочва в заявката продажната цена на стоката, цената на доставката, калкулирана съгласно тарифата на куриерската фирма и посочените данни за доставка от Потребителите/Клиентите и накрая е посочена финалната сума, която Потребителят/Клиентът ще заплати, която сума е сбор от продажната цена на стоките и услугите и таксите за куриерски услуги. Ако Клиентът/Потребителят използва ваучер или промо код при пазаруването, то Клиентът/Потребителят трябва да въведе данните за притежавания от него ваучер/промо код при финализирането на поръчката, като в този случай при калкулирането на финалната дължима сума, ще бъде взет предвид и посочения от Клиента/Потребителя ваучер/промо код.

(4) Потребителите могат да не използват услугите за доставка на куриерска фирма, като в този случай изберат опцията да получат самостоятелно или чрез упълномощено трето лице закупените стоки или услуги от адреса на Доставчика, посочен по-горе в ал. 1 на настоящия член.

Чл. 30. (1) В случай на използване на куриерски услуги, срокът за доставка на стоката и началният момент, от който започва да тече, се определя за всяка стока при сключване на договора с Потребителя чрез сайта на Доставчика. 

(2) Ако Потребителят поръча повече от една стока с една поръчка, то те ще бъдат доставени с една доставка и срокът за доставка и началният момент, от който започва да тече е един и същ за тези стоки.

(3) В случай че някоя от стоките не е налична, Доставчикът ще се свърже с Потребителя, за да Потребителят да може да упражни правото си на избор дали да замени стоката с друга, да изчака стоката да стане отново налична, както и други възможности.

(4) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаната от Потребителя стока, той е длъжен да уведоми своевременно за това Потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора. В този случай, Доставчикът има право да предложи на Потребителя стоки със същото качество, характеристики и подобна цена. Доставчикът няма нужда да възстановява получената сума за въпросната стока, в случай че Потребителят упражни правото си да я замени с друга на същата или по-висока стойност.

(5) В случай на промяна на стоката съгласно ал. 4 от настоящия член, Доставчикът изпраща на Потребителя електронно съобщение, от който се вижда стоката и нейното описание, която Потребителят ще получи, вместо първоначално поръчаната от него.

(6) При изпращане на сгрешена стока или при липсваща стока съгласно поръчката, стоката се изпраща на същия или следващия работен ден от Доствчика. В този случай Потребителят не заплаща допълнителна такса за доставка с куриерска фирма, като разходите за повторната доставка са за сметка на Доставчика.

Чл. 31. Потребителят избира самостоятелно начинът на плащане на стоките и услугите, които ще закупи от уебсайта на Доставчика от следните опции – наложен платеж; заплащане с банкова карта през виртуален ПОС терминал.

Чл. 32. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупко-продажба с Доставчика в срок от 14 /четиринадесет/ дни, считано от датата на получаване на стоката.

(2) Правото на отказ не се прилага в следните случаи:

т.1. за закупени ваучери за козметични, фризьорски или други услуги, ако изпълнението на съответната услугата вече е започнало.

т.2. за доставка на стоки или услуги, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати, или които подлежат на бързо разваляне, или за които има опасност от влошаване на качествените или количествените им характеристики;

т.3. за използвани стоки или стоки, целостта на опаковката, на които е нарушена (които са разпечатани) след доставката им и не могат да бъдат върнати поради хигиенни съображения, и съображения, свързани със защита на живота и здравето.

(3) За да упражни правото си на отказ, Потребителят трябва да върне стоката на Доставчика с приложена касова бележка за съответната стока. Условието за връщане е продуктът да не е използван, в ненарушена опаковка и с етикети на производителя и вносителя. 

(4) В случай, че Потребителят упражни правото си на отказ, Доставчикът „МИЛЕН‘С“ ЕООД е длъжен да му възстанови в пълен размер заплатената за върнатата стока продажна цена, след като Потребителят върне стоката обратно на Доставчика. Доставчикът е длъжен да възстанови сумите не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. Доставчикът възстановява получените суми по банков път, по изрично посочена от Потребителя банкова сметка.

(5 )Не подлежат на връщане от Доставчика „МИЛЕН‘С“ ЕООД заплатените от Потребителя разходи за куриерски услуги за доставка на стоката. 

Чл.33. (1) При упражняване правото си на отказ, Потребителят се задължава да върне на Доставчика получената стока, за която упражнява това свое право. Потребителят е длъжен да съхранява получената стока, без да нарушава целостта на стоката и/или нейната опаковка и качество й до връщането й на Доставчика. 

(2) Потребителят връща стоката на Доставчика за своя сметка, като предварително уведомява за това Доставчика. В случай че не стори това и Доставчикът трябва да заплати такса за куриерска услуга за връщането на стоката, то Доставчикът има право да прихване заплатената към куриерската фирма сума за доставка от продажната цена, която възстановява на Потребителя.

  1. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

Чл. 34. (1) Стандартно Доставчикът използва услуга за експресна доставка на стоките за следващия работен ден. Експресна доставка се извършва за населени места, описани в сайта на куриерската фирма „Спиди“ АД на адрес www.speedy.bg. Срокът за доставка е от 1 до 3 работни дни от датата на изпращане на стоката от Доставчика. 

(2) Доставки се извършват само на територията на България и само след потвърждение от страна на Потребителя/Клиента. При поръчка с избрана опция за доставка служител на Доставчика ще се свърже с Потребителя/Клиента по предоставения от Потребителя/Клиента телефонен номер за потвърждение на поръчката и детайлите относно доставката - ден и час за доставка в работно време. 

(3) Доставка до адрес се извършва съгласно общите условия и правила на куриерска фирма „Спиди“ АД. Поръчки, направени след 16 ч. в работни дни, се обработват на следващия работен ден. Всички заявки от събота и неделя се обработват в понеделник.

 (4) Потребителят/Клиентът е длъжен да провери дали съдържанието на пратката съответства на неговата поръчка преди да заплати цената за същата. Със заплащането на цената на поръчката и доставката и полагането на подписа от Потребителя върху документите за доставка последният дава своето изрично съгласие с вида и съдържанието на пратката.

(5) Пратката се получава единствено от лицето, направило поръчката. 

(6) В случай че Потребителят/Клиентът не използва опцията за наложен платеж на стоката, а е заплатил същата предварително чрез предоставените в електронния магазин други начини за плащане, и Потребителят/Клиентът откаже да получи пратката от куриерската фирма, в срок от 7 дни след връщането на стоката обратно във владение на Доставчика, същият възстановява стойността на стоката, заплатена от Потребителя/Клиента, на посочена от Потребителя/Клиента банкова сметка. Доставчикът ще се свърже с Потребителя по предоставения от него телефонен номер за връзка, за да получи данни за банковата сметка, по която да преведе сумата за неполучената стока.

(7) В случай че Потребителят откаже да получи стоката от куриерската фирма, разходите за куриерските услуги по доставка и връщане са за сметка на Потребителя, като Доставчикът ще приспадне таксите при връщането на сумата за стоката на Потребителя.

Чл. 35. Доставчикът „МИЛЕН‘С“ ЕООД не носи отговорност за забавена, загубена пратка или повредена стока, вследствие действие или бездействие на служител на куриерската фирма.

  1. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 36. Потребителят трябва да прегледа стоката в момента на получаването й и ако същата не отговаря на изискванията/поръчката, Потребителят трябва да уведоми за това незабавно Доставчика.

Чл. 37. (1) В съдържанието на електронния магазин са използвани запазените знаци, марки, снимки на продукти, текстове, графики, описания, дизайн и др., които са собственост на различни дружества, производители и вносители. Авторските правата върху тези материали принадлежат на съответното дружество, като всички Потребители и Клиенти се задължават да не нарушават тези авторски права. 

(2) Освен обектите на авторско право и сродните му права, изброени в ал. 1 по-горе, в съдържанието на електронния магазин са използвани и запазените знаци, снимки, графики, описания,текст, дизайн, които са собственост на Доставчика. Авторските правата върху тези материали принадлежат на „МИЛЕН‘С“ ЕООД, като всички Потребители и Клиенти се задължават да не нарушават тези авторски права.

(3) Употребата на посочените в алиния 1 и 2 по-горе обекти на авторско право от Потребителите/Клиентите или трети лица с търговска, рекламна или друга цел, употребата чрез каквото и да е разпространение, в това число, но не само публикуване в други уебсайтове и социални мрежи, копиране, създаването на производни материали, предаването, излагането, възпроизвеждането на съдържанието, и др. такива действия са нарушения на авторските и сродните им права. 

Чл. 38. За неуредените в настоящия договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

XII. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Чл. 39. (1) В случай  на спор относно сключването, изпълнението, изменението или прекратяването на договор за покупко-продажба на стоки и услуги, сключен чрез уебсайта на електронния магазин www.mvhairshopy.com, Потребителят/Клиентът има право да отнесе спора за разглеждане към Доставчика на посочените в настоящите Общи условия средства за връзка – телефон, имейл адрес и адрес за кореспонденция. Страните ще направят необходимото да решат възникналия спор извънсъдебно, по мирен начин, чрез взаимни отстъпки.

 (2) Ако не успеят да решат възникналия спор по мирен начин, Страните могат да отнесат спора за решаване пред компетентния съд в гр. София.

XIII. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 40. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, като всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Потребителите/Клиентите на уебсайта, ако последните не заявят изрично в срок от 14 (четиринадесет ) дни от публикуването им на уебсайта, че ги отхвърлят. 

XIV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 41. Договорът за покупко-проджаба с Доставчика и съответно настоящите общи условия се прекратяват:

т.1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмен вид;

т.2. едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

т.3.при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си по същия;

т.4.при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора – юридическо лице или при настъпване на смърт на физическо лице - Потребител;

т.5.в случай на блокиране на личния профил на Потребител/Клиент от Доставчика, в случаите, предвидени в настоящите общи условия за позлване, като направените заявки от Потребителя/Клиента преди блокирането на личния профил, които не са изпълнени, подлежат на изпълнение от Доставчика.

т.6. в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите.

  1. ДАННИ НА НАДЗОРНИ ОРГАНИ

Чл. 42  Надзорни органи, към които Потребителите/Ползвателите на електронния магазин могат да се обърнат са:

(1) КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (КЗЛД)

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2;

телефон за връзка: 02/915 35 18;

Email: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2)  КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ (КЗП)

Адрес: гр.София 1000, пл. „Славейков“ № 4А, ет.3, 4 и 6,

 тел.: 02/933 05 65; 

гореща линия: 0700 111 22;

 Email: info@kzp.bg

Уеб сайт: www.kzp.bg

Настоящите общи условия са приети от „МИЛЕН‘С“ ЕООД на 01.09.2021 год. и влизат в сила за всички Потребители и Клиенти на уебсайта www.mvhairshopy.com на 01.09.2021 г.

Вашата кошница

В момента кошницата Ви е празна.
Натиснете тук, за да продължите с пазаруването.